a b d f h j k m o s w z ?

serbokroata a...

Andaluzija: Andaluzio, Andaluzujo
autizam: aĆ­tismo