a b c d e f g h i j k l m n o r s u v w z

interlingvaa a...

academia: akademio
amar: amara
april: Aprilo
Athenas: Ateno
augusto: Aŭgusto
autismo: aŭtismo
Azores: Acoroj