b c f g j k l m n p r s t u v x z

loĵbana t...

tamne: gekuzo
tedydei: sabato
tixnu: filino
tolkuflenku: malvarma
tunba: gefrato, sibo