α β γ δ ε η θ ι κ λ μ ν ξ ο π σ τ υ φ χ ψ

malnovgreka ε...

εγείρω: relevi
Εκάτη: Hekato
εκκλησία: eklezio
εκπορεύομαι: deveni
εμπόριον: emporio
επαρχία: episkopujo
Επίκουρος: Epikuro
επίσκοπος: episkopo
επιφάνεια: Epifanio
Ευκλείδης: Eŭklido
Ευριπίδης: Eŭripido