α β γ δ ε θ κ λ μ ν ξ ο π σ τ φ χ ψ ?

malnovgreka δ...

δαίμων: dajmono
Δαρεῖος: Dario
δεσπότης: despoto
Δημήτριος: Demetrio
διάβολος: diablo
διαθήκη: testamento
διοίκησις: diocezo
δόγμα: dogmo
δοτική: dativo
δοτική πτῶσις: dativo