α β γ δ ε θ κ λ μ ν ξ ο π σ τ φ χ ψ ?

malnovgreka ?...

Ἀνδρόνικος: Androniko
Ἀντιόχεια: Antioĥio
Ἀπόλλων: Apolono
Άριστοτέλης: Aristotelo
ἀρχιεπίσκοπος: ĉefepiskopo
ἀρχιερεύς: ĉefpastro
ἀρχιμανδρίτης: arkimandrito
ἀσκητής: asketo
ἀσσάριον: asaro
ἐγείρω: relevi
Ἑκάτη: Hekato
ἐκκλησία: eklezio
ἐκπορεύομαι: deveni
ἐμπόριον: emporio
ἐπαρχία: episkopujo
Ἑπίκουρος: Epikuro
ἐπίσκοπος: episkopo
ἐπιφάνεια: Epifanio
ἡγούμενος: igumeno
ἡ Λήθη: Leteo
Ἥλιος: Helioso
Ἥρα: Hero
ἱεράρχης: ĉefpastro
ἱερεύς: pastro
ἱερομοναχός: pastromonaĥo
Ἰλλυρίς: Ilirio
Ὀλυμπία: Olimpio
ὁμοιούσι ος: similesenca
ὁμοούσιο ς: samesenca
ὀνομαστικὴ: nominativo
ὀνομαστικὴ πτῶσις: nominativo
ὀρθοδόξος: ortodoksa
ῥαψῳδός: rapsodo
ὑπόστασις: hipostazo