?

laŭa ມ...

ມະນຸດ: homo
ມະຫາສະຫມຸດ: oceano
ມັກ: ofte
ມັນ: ĝi
ມາ: veni
ມາຮອດ: alveni
ມີ: havi, tie
ມີຄວາມຈໍາເປັນ: necesa
ມີຄວາມສຸກ: feliĉa
ມີຄວາມສົນໃຈ: intereso
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ: malfacila
ມີຊື່ສຽງ: fama
ມື: mano
ມື້: tago
ມູນຄ່າ: valoro
ມົນຕີ: trafi
ມົນທົນ: kvadrato
ມ້ວນ: rulo
ມ້າ: ĉevalo