?

laŭa ຫ...

ຫຍ້າ: herbo
ຫນັງສືພິມ: gazetaro
ຫນຶ່ງ: unu
ຫນຸ່ມ: juna
ຫນ່ວຍບໍລິການ: unuo
ຫນ້ອຍ: malpli
ຫນ້າ: fronto, paĝo
ຫມາ: hundo
ຫມາກໄມ້: frukto
ຫມາຍຄວາມວ່າ: signifi
ຫມາຍເຫດ: noto
ຫມາຍໃສ່ໃນປ່ອງ: kesto
ຫມີ: urso
ຫມູ່ເພື່ອນ: amiko
ຫມົດ: pasinta
ຫລັງ: malantaŭ
ຫລີກ: ĉapo
ຫວັງວ່າ: esperi
ຫອຍ: konko
ຫາງ: vosto
ຫິມະ: neĝo
ຫີນ: roko
ຫູ: orelo
ຫົກ: ses
ຫົວ: kapo
ຫົວຫນ້າ: ĉefo
ຫົວຫລິ້ນ: ridi
ຫົວໃຈ: koro
ຫຼັງຈາກນັ້ນ: tiam
ຫຼາຍ: multe, multo, pluraj
ຫຼາຍທີ່ສຸດ: plej
ຫຼິ້ນ: ludi
ຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນ: bati
ຫຼື: , nek
ຫ່າງໄກ: malproksima
ຫ້ອງ: ĉelo
ຫ້ອງການ: ĉambro, oficejo
ຫ້ອງຮຽນ: klaso
ຫ້າ: kvin