?

laŭa ຂ...

ຂອງ: brilo, de, kvarto
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ: mia
ຂອງຕົນເອງ: posedi
ຂອງທ່ານ: via
ຂອງປູ່: luksa
ຂອງພວກເຮົາ: nia
ຂອງເຂົາເຈົ້າ: ilia
ຂອງແຫຼວ: likvaĵo
ຂະບວນການ: procezo
ຂະຫນາດ: grando, skalo
ຂະຫນາດນ້ອຍ: eta, malgranda
ຂັບ: peli
ຂັບລົດ: rado
ຂັບເຄື່ອນ: rajdi
ຂັ້ນຕອນ: paŝo
ຂັ້ນພື້ນຖານ: baza
ຂາ: kruro
ຂາຍ: vendi
ຂີດ: parolo
ຂຶ້ນ: dependi
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່: mino
ຂຸມ: truo
ຂຽນ: skribi
ຂ້າ: mortigi
ຂ້າງ: flanko
ຂ້າງເທິງ: super
ຂ້າພະເຈົ້າ: mi
ຂໍຂອບໃຈ: danko