EsperantoLingvojFakojktp.

taja ก...

กรรตุวาจก: aktivo
กระจาย: sterni
กระทำ: agi
กรุงเทพมหานคร: Bankoko
กรุณา: bonvoli
กล่องเลี้ยงผึ้ง: abelujo
กลอุบาย: artifiko
กลายเป็นอย่างอื่น: aliiĝi
กลายมาจาก: derivi
กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ: Akvisto
กางเกงใน: kalsono
การกระทำ: ago
การงาน: afero
การซื้อ: aĉeto
การดำน้ำ: subakviĝo
การ์ตูนช่อง: bildstrio
การบรรยาย: prelego
การประชุมทางวิชาการ: simpozio
การผันกริยา: konjugacio
การแห่สิ่งศักสิทธิ์: procesio
การอนุญาต: sankcio
การอนุมัติ: sankcio
เกิดขึ้นเอง: spontanea