a b e f g k m n o p s t w

eŭska b...

Badajoz: Badaĥozo
bake: paco
bikini: bikino
birus: viruso
Boli Kosta: Ebur-Bordo, Kotdivuaro