а б в г д е ё ж з і к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы э ю я ?

belorusa б...

баабаб: baobabo
баба (страва): babao
бабаханьне: pumpumado
бабахаць: knali
бабачка (гальштук): bantkravato
бабёр: kastoro
   балотны бабёр: kojpo
   камчацкі бабёр: marlutro
Бабілён: Babelo, Babilono
Бабілёнія: Babilonio
Бабілёнская вежа: Babelturo
Бабілёнскі Талмуд: babilona Talmudo
бабіна: bobeno
бабіруса: babiruso
бабіць: akuŝigi
бабка: avino
   бабка (страва): babao
бабовыя:
   бабовыя (сям'я): fabacoj
   бабовыя (сям'я): legumenacoj
бабоўнік: laburno
бабры (сям'я): kastoredoj
бабслей: bobsledo
бабуля: avinjo
бабуня: avinjo
бабуша: babuŝo
баварац: bavaro
баварскі: bavara
Баварыя: Bavarujo
   Старая Баварыя: Malnovbavarujo
баваўняная тканіна: katuno
бавоўна: kotono, kotonujo
бавоўнік: bombako
баг: cimo
багавіньне: algoj
багаж: bagaĝo, pakaĵo
багажнік: pakaĵujo
багаміл: bogomilo
багамол: manto
Багамскія астравы: Bahamoj
Багамы: Bahamoj
багародзіца: madono
Багародзіца: dipatrino
багаса: bagaso
багаслужба: diservo, meso
багата: multe
   багата (выказьнік): multi
Багата: Bogoto
багаткі: eŭforbio
багаты: abunda, bonhava, riĉa
багатыр: riĉulo
багацей: riĉulo
багацьце: abundeco, abundo, riĉaĵo, riĉeco, riĉo
Багдад: Bagdado
Багемія: Bohemio, Bohemujo
багемскі: bohema
багіня: diino
багна: ŝlimejo, ŝlimo
багнішча: ŝlimejo
багноўка: empetro
багноўка чорная: nigra empetro
трапіць у багну: enmarĉiĝi
багор: hokstango
бадзёра: vigle
бадзёрасьць: viglo
бадзёры: brava, vigla
быць бадзёрым: vigli
бадзяга: trampo, vagabondo
весьці бадзяжнае жыцьцё: vagabondi
займацца бадзяжніцтвам: trampi
бадзян: ilicio, stelanizo
   дзікі бадзян: diktamno
бадзяньне: vago
бадзяцца: gapvagi, trampi, vagabondi, vagi
бадмінтон: badmintono
Бадхідхарма: Bodidarmo
бадхісатва: bodisatvo
Бадэн-Вюртэмбэрг: Badeno-Vurtembergo
баец: batalisto
бажніца: kirko, preĝejo
бажэньнік: pastro
бажэньніца: pastrino
база: bazo, subkonstruaĵo
   база (калёны, пілястры): plinto
базавацца: baziĝi
базаваць: bazi
базавы: baza, fundamenta
база даніх: datumbazo
база зьвестак: datumbazo
базальт: bazalto
базар: bazaro
на базе: surbaze de
базон: bosono
базука: bazuko
базыдыяльныя грыбы: klabfungoj
базыдыяміцэты: klabfungoj
базылік: bazilio
базыліка: baziliko
Базыль: Bazilo
базыс: bazo
базыс дуальны: duala bazo
базыс кананічны: kanona bazo
Базэль: Bazelo
байдарка: kajako, kanoto
плаваць на байдарцы: kajaki
байдур: stultulo
байка: fablo, mirrakonto
Байкал: Bajkalo
байкар: rakontisto
байкатаваць: bojkoti
байкот: bojkoto
байніца: embrazuro
байт: bajto, bitoko
бак: cisterno, kaldrono
   бак (палубы): teŭgo
бакаляр: bakalaŭro
бакара (гульня): bakarato
бакас: galinago, skolopo
бакасавыя (сям'я): skolopedoj
бакборт: babordo
бакеліт: bakelito
бакен: buo, naĝbarelo
бакенбарды: vangharoj
бакі: vangharoj
баклажан: melongeno
баклан: kormorano
бакланы (сям'я): kormoranedoj
з двух бакоў: ambaŭflanke
баксаваць: boksi
баксыт: baŭksito
Бактрыя: Baktrio
бактрыян: Baktria kamelo
бактэрыёляг: bakteriologiisto, bakteriologo
бактэрыя: bakterio
бактэрыялёгія: bakteriologio
бактэрыяфаг: bakteriofago
Баку: Bakuo
баку:
   на гэтым баку: ĉi-flanke
   на тым баку: transe
бакшыш: bakŝiŝo
бал: poento
балабоніць: babilaĉi
балаваць: dorloti
балалайка: balalajko
баламуціць: provoki
баланіт: balanito
сума балаў: poentaro
балахон: kapoto
балбатанне: babilado
балбатаць: babili
балбатлівы: babilema, parolema
балбатня: babilaĵo, halanĝo
балбатун: babilulo
балвахвальства: idolkulto
балдахін: baldakeno
балён (паветраны): balono
балеро: bolero
   балеро (танец, мэлёдыя): bolero
балесны: malsanema
балет: baleto
балетавыя: boletacoj
балець: dolori
балея: tino
Балівія: Bolivio
Балівуд: Bolivudo
балід: bolido, meteoro
баліста: balisto
балістыка: balistiko
Балканскі рэгіён: Balkanio
Балканы: Balkanio, Balkano
балкон: balkono
бубенная балона: orelmembrano
балона дзявоцкая: himeno
балота: marĉo
балотца: marĉeto
балт: balto
балта- славянскі: balta-slava
Балтыйскае мора: Balta Maro, Baltiko
балтыйскі: balta, baltika
Балтыка: Baltiko
Балхаш: Balkaŝo
атрымліваць балы: poenti
баль: balo, festeno
бальбоа: balboo
бальзам: balzamo
бальзамаваньне: balzamado
бальзамаваць: balzami
бальзамін: balzamino
бальзамінавыя (сям'я): balzaminacoj
бальзамічны: balzama
бальзамоўшчык: balzamisto, enbalzamigisto, kolŝito
баль-маскарад: kostumbalo
бальніца: hospitalo, malsanulejo
Бальтазар: Baltazaro
Бальтасар: Baltazaro
бальшавізм: bolŝevismo
бальшавік: bolŝeviko, bolŝevismano, bolŝevisto
бальшак: ŝoseo
балюстрада: balustrado, balustraro
балючы: dolora, doloriga, vea
баляваць: festeni
баляда: balado
балянс: bilanco, ekvilibro
балянсэла: balancelo
баляса: balustro
Баляслаў: Boleslavo
баляст: balasto
   загрузіць баляст: balasti
   скінуць баляст: senbalastigi
пазбавіцца балясту: senbalastigi
баляфон: balafono
Бамако: Bamako
Бамаршэ: Bomarŝeo
бамба: bambo
бамбаваньне: bombado
бамбаваць: bombi
бамбаксавыя (сям'я): bombakacoj
бамбардаваць: bombardi
бамбук: bambuo
Бамбэй: Mumbajo
бамія: gombo
Банавэнтура: Bonaventuro
банальнасьць: kliŝo, stereotipo
банальны: banala, senreliefa, triviala, vulgara
банальным:
   рабіць банальным: banaligi
   рабіцца банальным: banaliĝi
банан: bananujo
   банан (плод): banano
бананавыя (сям'я): bananujacoj
Банах: Banaĥo
банахаў: banaĥa
Бангалор: Bengaluro
Бангі: Bango
Бангла: Okcidenta Bengalo
Банглядэш: Bangladeŝo
банда: bandaĉo, bando, grupaĉo
бандаж: bandaĝo
банданэон: bandonio
бандарня: barelejo
банджа: banĝo
Бандунг: Bandungo
бандурыя: bandurio
бандыт: bandano, bandito
бандэроль: banderolo
Баніфацый: Bonifaco
банк: banko
   дэпазытны банк: deponbanko
банка: sablaĵo
банкамат: bankaŭtomato
банкаўскі супрацоўнік: bankisto
банк даніх: datumbanko
банкет: bankedo, festeno
банк зьвестак: datumbanko
банкір: bankiero
банкнота: bileto, monbileto
Банкок: Bankoko
банкрутаваць: bankroti
банкруцтва: bankroto
   абарона ад банкруцтва: konkordato
банку:
   аддзяленьне банку: bankejo
   філіял банку: bankejo
   дырэктар банку: bankestro
баноба: bonobo, malgranda ĉimpanzo
бансай: bonsajo
бант: banto, kokardo
банту: bantuo
баньдзера: ventmontrilo, ventokoko
банька (мэдычная): kupo
банэр: banderolo, reklamilo
баня: banejo
бар'ер: baraĵo, bariero
бар (адзінка вымярэньня): baro
барабан: bareleto, bobenego, rulcilindro, tamburo, tamburumo
барабаніць: tamburi
барабанная перапонка: oreltamburo, timpano
барабаншчык: tamburisto
баравік: boleto
барада: barbo
барадаты: barba
барадач: barbulo
   барадач (птушка): gipaeto
барак: barako
баракс: borakso
баран: ŝafo
Баран: Ŝafo
барана: erpilo
баранабык: ovibovo
баранаваць: erpi
бараніць: defendi, ŝirmi
баранчык (птушка): galinago
бараскоп: baroskopo
барацьба: lukto
   грэка-рымская барацьба: klasikstila lukto
   клясычная барацьба: klasikstila lukto
барацьбіт: porbatalanto
барбакан: barbakano
барбар: barbaro
Барбароса: Barbaroso
барбарскі: barbara
барбарства: barbaraĵo, barbareco
барбарызм: barbarismo
барбарыс: berberiso
Барбуда: Barbudo
барбэкю: barbakuo
барвенак: vinko
барвовы: skarlata
барвовы колер: skarlato
барвяны: ruĝvanga
бард: bardo
Бардо (горад): Bordozo
бардэль: bordelo, prostituejo
баржа:
   баржа (самаходная): barĝo
   баржа (несамаходная): haŭlbarĝo
баркарола: barkarolo
баркун: meliloto
барліна: barko
бар-міцва: barmicvo
Барнаба: Barnabo
Барнэа: Borneo
барнэол: borneolo
барограф: barografo
бародавачнік: fakoĉero, verukapro
бародаўка: veruko
бародаўнік: fakoĉero, verukapro
барока: baroko
барокавы: baroka
баромэтар: barometro
барон: barono
барс: leopardo, pantero
барсук: melo
Барсэлёна: Barcelono
бартэндар: drinkejisto
бархан: dezerta duno
баршчэўнік: herakleo
барыён: barjono
барый: bario
барыкада: barikado
барыкадаваць: barikadi
Барыс: Boriso
барыста: drinkejisto
барыт: barito
барытон: baritono, baritonulo
барыцэнтар: pezocentro
барэлеў: borela
барэліёз: boreliozo
барэль: barelo
Барэль: Borelo
барэльеф: bareliefo, malaltreliefo
Барэля: borela
бар’ер: obstrukco
   ставіць бар’ер: elbari
бас: baso
   бас (сьпявак): basulo
басанова: bosanovo
басіст: basisto
баск: eŭsko, vasko
баскетбол: basketbalo, korbopilkado
баскі: eŭska, vaska
Басконія: Eŭskio, Eŭskujo
басовы: basa
баставаць: striki
бастон: bostono
   бастон (вальс): bostono
бастыён: bastiono
Басфор: Bosporo
басьніец: bosno
басьнійская мова: bosna lingvo
басьнійскі: bosna
басэйн: baseno, vasko
   плавальны басэйн: naĝbaseno
   басэйн (плавальны): naĝejo
батак: batako
батальён: bataliono
батанік: botanikisto
батаніка: botaniko
батанічны: botanika
батарэйка: pilo
батарэя: baterio
батат: batato
Батнічная затока: Botnia Golfo
Батсвана: Bocvano
батутсы: tucio
Батый: Batuo
батык: batiko
батыст: batisto
баўгарскі: bulgara
баўгарын: bulgaro
Баўгарыя: Bulgario, Bulgarujo
баўдур: stultulo
Бафорт: Boforto
бах!: bum, pum
бахаізм: Bahaismo
бахаіст: bahaano
Бахрэйн: Barejno
бацыла: bacilo
бацька: patro
   прыёмны бацька: adopta patro
з бацькавага боку: patroflanka
быць бацькам: patri
бацькаў: patroflanka
бацькаўшчына: patrio, patrujo
бацькі: gepatroj
бацькі жонкі: bogepatroj
бацькі мужа: bogepatroj
бацькоў:
   адзін з бацькоў: gepatro
   адзін з бацькоў: parento
бацькоўства: patreco
бацюшка: patro
бацян: cikonio
бачаньне: vidado, vizio
бачнасьць: ŝajno
бачны: videbla
бачным:
   быць бачным: videbli
   рабіць бачным: vidigi
   станавіцца бачным: vidiĝi
бачонак: bareleto
бачына: flanko
бачыць: vidi
   пачаць бачыць: malblindiĝi
бачыць наскрозь: travidi
башлык: baŝliko
башмак: bremsŝuo, haltigŝuo
башыбузук: baŝibozuko
баядэрка: bajadero
баязьлівасьць: malkuraĝo
баязьлівец: poltrono, timulo
баязьлівы: malaŭdaca, malkuraĝa, poltrona, tima, timema, timida
баян: tirharmoniko
баярын: bojaro
баярыня: bojarino
баяцца: timi
Бгаґавад-ґіта: Bagavadgito
бгікшу: bikŝuino, bikŝuo
бег: kuro
бегавая дарожка: kurejo
бегавы конь: kurĉevalo
беглы: flua
бегма бегчы: kuregi
бег навыперадкі: vetkuro
бегчы: kuri, laŭkuri
   бегчы (за кімсьці): ĉaskuri
   бегчы (прэч): forkuri
   бегчы (на канькох) : glitkuri
   прымушаць бегчы: kurigi
   бегчы (за кімсьці): postkuri
бегчы рысьсю: troti
бедаваць: lamenti
бедалага: povrulo
бедалака: kompatindulo, povrulo
беднасьць: malriĉeco, malriĉo
бедны: kompatinda, magra, malluksa, malriĉa, povra
бедства: plago
   прыроднае бедства: naturkatastrofo
без: sen
без-: sen-
безабаронны: neŝirmata, sendefenda
без адрозьненьня рэгістраў літараў: senuskla unuuskla
без аніякага: sen ia eĉ plej malgranda
без аніякай затрымкі: tujtuj
безбароды: senbarba
безвалосы: senhara
безвыніковы: senrezultata
безгалосы: senvoĉa
безганебны: neriproĉinda
безграшовы: senmona
безгустоўны: sengusta
безгустоўшчына: kiĉaĵo
без дадатковых захадаў: elskatole
бездажджовіца: senpluveco
без дай прычыны: nenial, sen ia kaŭzo
без дай рады: sen ia kaŭzo
без дай…: sen ia
бездакорны: perfekta, senmakula, senmanka
бездань: abismo, faŭko, glutejo, profundegaĵo, profundego, senfundaĵo
бездапаможнасьць: senkonsileco, senpoveco
бездапаможны: senhelpa, senkonsila, senpova
безжыцьцёвасьць: malviglo, malvivo
безжыцьцёвы: senviva
беззавадны: neriproĉinda
беззаганны: neriproĉinda, perfekta, senmanka
беззваротна: senrevene
без каранёў: senradika
безнадзейнасьць: malespero
безнадзейны: despera, malespera, senespera, senhelpa, senŝanca
без павагі да: senrespekte al
без падрабязнасьцяў: maldetala, maldetale
без падрыхтоўкі: improvize
без пашаны да: senrespekte al
без прыкрасаў: pure kaj nure
без прычыны: senkaŭze
безразважны: senprudenta
безрукавы: senmanika
безрукаўны: senmanika
безуважна: indiferente
безуважнасьць: indiferenteco
безуважны: egalanima, indiferenta
безудзельна: indiferente
безудзельнасьць: indiferenteco
безудзельны: indiferenta
безумоўны: senkondiĉa, senrezerva
безупынна: ĉiam, re kaj re, senpaŭze, senripoze
безупынны: senĉesa, senhalta, seninterrompa, senrompa
безыдэйны: senideala
безьбілетнік: senbiletulo
безьзьмястоўны: senenhava
без якога-небудзь: sen ioma
бекерэль: bekerelo
белаваты: blanketa
белавочка (птушка): zosteropso
беладонна: beladono
белае рэчыва: blanka substanco
белакветнік: leŭkojo
беларус: beloruso
беларускі: belorusa
Беларусь: Belarusio, Belorusio, Belorusujo
Беласток: Bjalistoko
Беласьнежка: Neĝulino
Белая арда: Blanka hordo
белая клетка крыві: blanka sangoĉelo
белетрыст: beletristo
белы: blanka, blankulo
белы мядзьведзь: blanka urso
белыя ночы: blankaj noktoj
бель: blanko
белька: marĉeto
бераг: bordo
   марскі бераг: marbordo
   сходзіць на бераг: surbordiĝi
адплыць ад берага(пра карабель): debordiĝi
выйсьці зь берагоў: superbordiĝi
Бераг Слановай Косткі: Ebur-Bordo
беражлівы: ŝparema, zorga, zorgema
на беразе: borde de
Берасьце: Bresto
Берасьцейская вунія: Bresta unio
берасьцянка: fringo
бервяно: trabo
бес: demono
Бесарабія: Besarabio
бескампрамісны: senkompromisa
бескарысна: vane
бескарысны: balasta, neutila, senutila, vana
бескарысьлівы: neprofitema
бесклапотны: senzorga
бескультурны: senkultura
беспаветравы: anaerobia
беспадатковы: senimposta
беспадстаўна: senkaŭze
беспадстаўны: senbaza, senfonda, senkiala
беспазваночныя: senvertebruloj
беспакаранасьць: senpuneco
беспакараны: senpuna
беспакойлівы: maltrankvila
беспамылковы: senerara, senkonfuza
беспапраўны: senhelpa
беспарадак: konfuzaĵo, malordaĵo, malordo, renversaĵo, senordo
   учыняць беспарадак: malordigi
беспарадачны: senorda
беспартыйнасьць: senpartieco
беспартыйны: eksterpartia, senpartia, senpartieco
беспасьпяхова: vane
беспасьпяховы: vana
быць беспасьпяховым: malsukcesi
беспасярэдне: senpere
беспасярэдні: senpera
беспацешны: nekonsolebla, senkonsola
беспілотнік: droneo, spavo
беспрацоўе: senlaboreco
беспрацоўны: senlabora, senlaborulo
беспрацэнтны: senintereza
беспрыбытковы: senprofita
беспрычынна: nenial, senkaŭze
беспрычынны: senkiala
беспрэцэдэнтны: senekzempla, senprecedenca
беспэрспэктыўны: senperspektiva, senŝanca
бессардэчны: senkora
бессардэчны чалавек: senkorulo
бессаромнік: senhontulo
бессаромны: malmodesta, senhonora, senhonta, senskrupula
бесстаронны: senpartia
бессэнсоўны: sensenca
бестурботны: sennuba, senzorga
бесхарактарны: senkaraktera
бесцырымонны: malsubtila, senceremonia, senĝena
бесчалавечны: feroca, malhoma
бесьперапынна: senpaŭze
бесьперапыннасьць: kontinueco
бесьперапынны: kontinua, senĉesa, senhalta, senintermanka, senintermita, seninterrompa, senrompa
бесьперарыўны: senintermita
бесьперашкодна: senkontraŭstare
бесьперашкодны: nebarita
бесьсьвядомы: senkonscia
бесьсьмяротны: senmorta, senmortulo
бесьцялесны: senkorpa
бизнэс: komerco
бібліёграф: bibliografo
біблія: Biblio
Біблія: Biblio
   габрэйская Біблія: Hebrea Biblio
   юдэйская Біблія: Hebrea Biblio
   лонданская Біблія: Londona Biblio
   эспэранцкая Біблія: Londona Biblio
бібліяграфія: bibliografio
бібліятэка: biblioteko, librejo, librotenejo
бібліяфіл: bibliofilo
біва: bivo
бівак: bivako
стаяць біваком: bivaki
бівень: dentego, tusko
Бігар: Biharo
бігас: bigoso
бігудзі: frizpinglo
бігфут: saskvaĉo
бідэ: bideo
бідэрмэер: bidermajro
біёграф: biografo
біектыўны: bijekcia
біекцыя: bijekcio
біёляг: biologiisto, biologo
біенале: bienalo
біёнік: bionikisto
біёніка: bioniko
бізантыец: bizanciano
Бізантый: Bizanco
бізантыйскі: bizancia
Бізантыя: Bizancio
бізань-мачта: postmasto
бізань-шчогла: postmasto
бізнэс: negoco
займацца бізнэсам: negoci
бізнэсмэн: komercisto, negocisto
бізнэсовы: negoca
бізон: bizono
бізун: knuto, skurĝo, vipo
бізунок: flagelo
бізуньнікі: flageluloj
бікіні: bikino
бікса: bikso
білет: bileto, monbileto
білет уваходны: enirbileto
білетэр: biletisto
білінейны: dulineara
Більбаа: Bilbao
більбокэ: bilboko
більярд: bilardo
більярдавы пакой: bilardejo
більярдавы стол: bilardo
бімарфэма: ĉirkaŭafikso
бімс: baŭo
бімэталізм: bimetalismo
бінокль: binoklo, dulorneto
біном: binomo
бінт: bandaĝo, rubando, vindaĵo, vindo
бінтаваць: bandaĝi
біплян: biplano
біржа: borsejo, borso
біржавы курс: oficiala kurzo
біржы:
   гульня на біржы: aĝiotado
   гуляць на біржы: aĝioti
   спэкуляваць на біржы: aĝioti
Бірма: Birmo
бірманскі: birma
біруза: turkiso
бірулька: breloko
біручына: ligustro
біс!: bis
вызываць на біс: bisi
бісквіт: biskvito
біскуп: episkopo
   вікарны біскуп: sufragano
біскупства (дзяржава): episkoplando
бістр: bistro
бістравы: bistra
бістуры: bisturio
бісэктрыса: bisekcanto, duoniganto, dusekcanto
бісэрына: perlo
біт: bito
бітва: batalo
бітнік: bitniko
бітум: bitumo
пакрываць бітумам: bitumi
біфштэкс: bifsteko
біхевіярызм: behaviorismo, kondutismo
біцца: batali, interbatali, penegi, pulsi
біць: bati, piedbati
   біць (пра ваду з крыніцы): fonti
біць бізуном: skurĝi, vipi
біць да сьмерці: mortbati
біць молатам: marteli
біць трывогу: alarmi
біцьцё: batado
біцэпс: bicepso
Бішкек: Biŝkeko
бія-: bio-
біягеаграфія: biogeografio
біяграфія: biografio, vivhistorio
біядынаміка: biodinamiko
біядынамічнае земляробства: biodinamiko
біялёгія: biologio
   малекулярная біялёгія: molekula biologio
біялягічны: biologia
біямаса: biomaso
біямэтрычны: biometria
біямэтрыя: biometrio
біямэханіка: biomeĥaniko
біянталёгія: biontologio
біяпсія: biopsio
біяразнастайнасьць: biodiverseco
біястатыстыка: biostatistiko
біястратыграфія: biostratigrafio
біясфэра: biosfero
біятоп: biotopo
біяфізык: biofizikisto
біяфізыка: biofiziko
біяхімік: bioĥemiisto
біяхімія: bioĥemio
біяэнэргія: bioenergio
блазан: amuzisto, arlekeno, bufono, burleskulo, histriono
блазен: bufono, pajaco
блазенства: infanaĵo
блазнаваньне: bufonaĵo
блазнаваць: bufoni, klaŭni
блазьнерства: bufonaĵo
блакіт: bluo, lazuro
Блакітная рака: Blua Rivero, Jangzio
блакітніца звычайная: blua paruo
блакітны: blua, cejana, helblua, lazura
блакітны колер: cejano
блаславеньне: beno
бласлаўляць: beni
бледны: pala, vakskolora
блёк: bloko, pulio
   здымаць блёк: malŝtopi
блёкат: hiskiamo
блёк сілкавання: nutrobloko
блёк-схема: fluskemo
бленарагія: blenoragio
бленарэя: blenoreo
бленда (фота): lumŝirmilo
блеф: blufo
блефаваць: blufi
блефарыт: blefarito
бліжні: proksimulo
блізарукі: miopa
блізіцца: vesperiĝi
блізка да: al apud
блізкасьць: apudo, parenceco
блізкі: apuda, ĉea, ĉi-apuda, najbara, parenca, proksima
   блізкі (наз.): proksimulo
быць блізкім: ĉei
блізкі чалавек: kunhomo
блізу: proksime de, proksimume
Блізьнятаў:
   Альфа Блізьнятаў: Kastoro
   Бэта Блізьнятаў: Polukso
блізьняты: ĝemelo
Блізьняты: Ĝemeloj
блін: flano, krespo
блінец: patkuko
бліскавічны: rapidega
бліскатаць: blinki
бліскацець: brili, glimi
бліскаць: blinki, brili
бліскучы: brila
бліснуць: fulmi
блішчасты: brila
блішчаць: brili
блог: blogo, retotaglibro
   весьці блог: blogi
блогі: blogaro
блудзіць: vagi
блукаць: vagi
блытаніна: implikaĵo, konfuzaĵo, konfuzo, malordaĵo, miŝmaŝo, pelmelo, tohuvabohuo
блытацца: konfuziĝi
блытаць: intermiksi, konfuzi, miksi
блыха: cimo, pulo
Блюа: Blezo
блюда: plado
блюз: bluso
блюза: talivesto
блюзка: bluzo
блюзнерства: sakrilegio
блюзьнер: blasfemulo, sakrilegiulo
блюзьнерскі: sakrilegia
блюзьнерства: blasfemo
блюзьнерыць: blasfemi, sakrilegii
блюзьніць: blasfemi
блюшчык: glekomo
бляднець: blankiĝi, paliĝi
блякаваньне: ŝtopiĝo
блякавацца: ŝtopiĝi
блякаваць: blokadi, bloki, obstrukci
блякада: blokado
які бляккуе: ŝtopa
бляклы: pala, velka
блякнот: notlibro
блякнуць: paliĝi, velki
бляндын: blondulo
бляндынка: blondulino
блянк замовы: mendilo
бляск: brilo, poluro, scintilo
   надаваць бляск: briligi
паліраваць да бляску: briligi
блястамэр: blastomero
бляха: ferlado, lado
бляха для выпяканьня: bakpleto
бляшанка: kanistro, konservujo, ladskatolo
   піўная бляшанка: bierskatolo
бляяньне: beo
бляяць: bei, bleki, meki
бо: ĉar, pro tio ke
боа: boao
боб: fabo, guŝo
бог: dio
бод: baŭdo
бодня: tino
бодхі: bodio
Бодэнскае возера: Konstanca Lago
боезапас: municio
боекамплект: municio
боепрыпасы: municio
бой: batalo
бойлер: boligilo
бойня: buĉejo
бойфрэнд: koramiko
бок: faco, flanko
   бок (вугла або многавугольніка): latero
   у процілеглы бок: returne
   па той бок: transa
   процілеглы бок: transo
бокавы: flanka
бокс: bokso
   ангельскі бокс: angla bokso
   францускі бокс: franca bokso
   тайскі бокс: taja bokso
займацца боксам: boksi
боку:
   з гэтага боку: ĉi-flanke
   з боку: fare de
   са свайго боку: siaflanke
   са свайго боку: siaparte
бок у бок: flankalflanke, flanko ĉe flanko
бок у бок з: flankalflanke kun
болбат: babilulo
болей: pli, plie
   сама болей: maksimume
болепаталеньне: anestezo
болепатольны: sendoloriga
болепатольны сродак: analgeziko, anestezilo, kontraŭdolorilo
болесуцішальны: sendoloriga
болесуцішальны сродак: analgeziko, anestezilo, kontraŭdolorilo
болець: multiĝi
боль: doloro
   родавы боль: akuŝdoloro
   адчуваць боль: doloriĝi
   галаўны боль: kapdoloro
боль брушны: stomakdoloro
боль вушны: oreldoloro
боль зубны: dentodoloro
боль надчарэўны: epigastra doloro
боль паясьнічны: lumbodoloro
боль у каленях: genudoloro
боль у малочнай залозе: mamdoloro
боль у пятках: kalkandoloro
боль у суставах: artikdoloro
боль у суставе сьцягна: koksdoloro
боль у сьпіне: dorsdoloro
боль у шыйных хрыбетках: nukdoloro
боль цяглічны: muskoldoloro
больш: pli
большасьць: majoritato, plimulto, pliopo
большаць: multiĝi
больш за ўсё: pleje
больш і больш: pli kaj pli
больш-менш: pli-malpli
большы: plia
пакутваць ад болю: doloriĝi
болюс: boluso
бом: bumo
бома: tintilo
бомба: bombo
бомба з гадзіньнікавым мэханізмам: horloĝbombo
бомка: tintilo
бонга (муз. інструмэнт): bongo
бонда: barelo
бондар: barelisto
бонза: bonzo
бонус: bonifiko, bonuso, kromsalajro
бор: boro
боракс: borakso
бораньне: lukto
борзда: rapide
борзды: rapida
Борна: Borno
Борну: Borno
борт: flanko
   левы борт(вадаплава): babordo
   паднімацца на борт: enŝipiĝi
   правы борт(вадаплава): tribordo
бортнік: abelisto
бортправаднік: stevardo
бортправадніца: stevardino
боршч: barĉo
борый: borio
боскі: dia
боства: diaĵo
Босьнія: Bosnio, Bosnujo
Босьнія і Герцагавіна: Bosnio kaj Hercegovino, Bosnujo kaj Hercegovino
бот: boto
Ботэн: Botnio
боўдзіла: dupo
боўдур: dupo
боўлінг: bovlingo, kegloludo
боўтаць: plaŭdigi
бочачка: bareleto
бочка: barelo
   растаўсьцець як бочка: bareliĝi
бочкі:
   выліць з бочкі: elbareligi
   вынуць з бочкі: elbareligi
   высыпаць з бочкі: elbareligi
бочку:
   наліць у бочку: enbareligi
   насыпаць у бочку: enbareligi
бочны: flanka
боязь: antaŭtimo, timo
боязь сцэны: kulistimo
Брабант: Brabanto
брава!: brave
брава: brave
бравісіма!: bravisime
бравы: brava
браджэньне: fermentado, fermento
здольны да браджэньня: fermentema
брадзіць: fermenti
Бразавіль: Brazavilo
бразгаць: klaki, tinti
бразготка: tintilo
бразгучка: sonserpento
бразілец: brazilano
Бразілія: Brazilo
бразільскі: brazila
Бразылія: Braziljo
Брайля:
   азбука Брайля: brajlo
   сыстэма Брайля: brajlo
   шрыфт Брайля: brajlo
брак: fuŝaĵo, malavantaĝo, nehavo
бракаваны: fuŝa
бракаваць: manki
браканьерстваваць: ŝtelĉasi
бракароб: fuŝulo
браколі: brokolo
брам: bramo
брама: golejo, pordego
браманізм: bramanismo
брамін: bramano
брамнік: golejisto, golulo, kortisto, pordisto
брамэліевыя: bromeliacoj
Брандэнбург: Brandenburgo
брандэнбуржац: brandenburgano
бранзаваць: bronzi
бранзалет: braceleto, brakringo, ĉirkaŭmano, krurringo
браніраваць: blendi, kirasi
бранхіт: bronkito
браня: kiraso
браняваць: kirasi
бранявік: kirasaŭto
браняносец: dazipo
   браняносец (карабель): kirasŝipo
   браняносец (судна): kirasŝipo
браняносцы (сям'я): dazipedoj
брат: frato, homfrato
братавая: bofratino
брат і сястра: gefratoj
браткі: melampiro, trikoloreto
брат ці сястра: gefrato, gefratoj
браты: frataro
браты і сёстры: gefratoj
браты ці сёстры: gefratoj
братэрскі: frata
братэрства: frateco
браўзэр: foliumilo, krozilo, retumilo
браўнінг: braŭningo
брахаць: boji
брахіцэфал: braĥicefalo
брахлівы (аб хлусу): mensogema
брацкі: frata
брацтва (рэлігійнае): frataro
браць рыф: refi
брашпіль: vindaso
брашура: broŝuro
брашураваць: broŝuri
брашуровачная машына: bindilo
Бретань: Bretonujo
Брно: Brno
ссунуць бровы: kuntiri la brovojn
брод: travadejo, vadejo
брокер: makleristo
   фондавы брокер: bilmakleristo
   біржавы брокер: borsa makleristo
   вэксальны брокер: kambia makleristo
бром: bromo
бронеаўтамабіль: kirasaŭto
бронежылет: parapeto
бронемашына: kirasaŭto
бронза: bronzo, kupro
бронзавы: bronza
бронх: bronko
бронь: armaĵo, blendo, ŝirmarmo
броня: blendo
бросьнець: ŝimi
бросьня: ŝimo
брошка: broĉo
Бруге: Bruĝo
бруд: koto, malpuraĵo
брудзіць: koti, malpurigi
брудны: kota, malpura, sordida
бружмелевыя: kaprifoliacoj
бружмель: lonicero
бружмель духмяны: kaprifolio
бружмель пахучы: kaprifolio
бружмень: lonicero
брук: pavimo
брукаваць: pavimi
брукавец: pavimero
брукавы камень: pavimero
бруленьне: piso
Бруна: Bruno
Брунэй: Brunejo
брус: trabo
   брус (для вастрэньня): akrigoŝtono
брусок: briko
брусьніка: vakcinio
брусьніцы: vakcinio
Брусэль: Bruselo
брута: kuntara
брутальны: bestia, brutala
бруха: ventro
брухавіна: peritoneo
бруханогія: gastropodoj
бручка: napo
брушная поласьць: abdomeno
брушына: abdomeno
брыво: brovo
брыг: brigo
брыгада: brigado, skipo, taĉmento
брыгадзір: laborestro
брыдж: briĝo
брыджыст: briĝisto
брыдкасьць: fieco
брыдкі: aĉa, fia, malbela, naŭza, turpa
брыдота: aĉaĵo, fiaĵo, fiulo
Брыер (рэгіён): Briero
брыз: brizo
брызгліна: evonimo
брызкаўка: akvumilo
брызэнт: baŝo
брыканьне: kalcitro
брыкацца: hufobati, kalcitri
брыкет: briketo
брыль: ĉapelo, ĉapobeko, viziero
брыльянт: brilianto
брыльянтын: brilantino
брынза: brindzo
брынькаць: tinti
Брысбэн: Brisbano
Брыстал: Bristolo
Брысталь: Bristolo
брыт: brito
брытагаловы: haŭtkapulo
брытанец: brito, britujano
Брытанія:
   Брытанія (востраў): Britio
   Вялікая Брытанія: Britio
   Вялікая Брытанія: Britujo
Брытанская Калюмбія: Brita Kolumbio
брытанскі: brita
Брытанскія астравы: Brita Insularo
Брытанскія Віргінскія астраы: Britaj Virgulinsuloj
брытва: razilo
брыцкі: brita
брычка: ĉaro
брэвіс: bovlo
брэвіярый: breviero
брэвэ: bovlo
Брэмэн: Bremeno
брэмэнец: bremenano
Брэст (беларускі): Bresto
брэтонец: bretono
брэцаль: breco
бубен: tamburino
бублік: ringopano
бубны: karoo
бубон: bubono
бугай: botaŭro
   бугай (жывёла): virbovo
бугальтар: librotenisto
бугальтарскі ўлік: librotenado
бугальтэрыя: librotenado, librotenejo
бугенвілея: bugenvilo
бугор: altaĵeto
бугор з каменьня: kairno
буда: budao
Буда: budao
будаваньне: konstruo
будаваць: ĉarpenti, konstrui, masoni
Будапэшт: Budapeŝto
будаўнік: konstruisto, konstrulaboristo
будаўнічая пляцоўка: domkonstruejo, konstruejo
будаўнічая праца: konstrulaboro
будзільнік: vekhorloĝo
будзіць: veki
будка: budo
   тэлефонная будка: telefonbudo
будлея: budleo
будова: konstruo
будоўля: konstrulaboro, konstruo
будуар: buduaro, saloneto
будучы: estonta, onta, venonta
будучыня: estonteco, futuro
будучы час: futuro
будызм: budaismo
будынак: domo, konstruaĵo, konstruo
будыст: budaisto
буёк: naĝbarelo
бузіна: sambuko
бузіна травяністая: ebulo
бузукі (музычны інструмэнт): buzuko
бузьнік: ebulo
буй: buo, naĝbarelo
буйвал: bubalo
буйміна: kardamino
буйнамаштабны: grandskala
буйны: granda
бук: fago
букавыя (сям'я): fagacoj
буквіца: inicialo
букет: bukedo
буколіка: bukoliko
буксір (судна): trenŝipo
букцынум: bukceno
була: buleo
булава: klabo, madzo
біць булавой: klabi
булачнік: panisto
булён: buljono
Булёнь-сюр-Мэр: Bulonjo
булеў: bulea
булеўскі: bulea
булімія: bulimio
булінь: buleno
булка: bulko
Буль: Buleo
бульба: terpomo
   смажаныя бульба: terpomfingro
бульба-фры: frito, terpomfingro
бульбіна: tubero
   бульбіна (нос): nazego
бульбятнік: terpomujo
бульвар: bulvardo, korso
бульдог: buldogo
бульдозэр: buldozo
булькат: gluglo
булькатаць: glugli, klukkluki
булькаць: glugli
Буля: bulea
бум!: bum, pum
бункер: bunkro
бунраку: bunrako
бунт: ribelo
бунтавацца: konfuziĝi, tumulti
бунтаваць: konfuzi, malordigi, ribeli
бунтар: ribelulo
бунтаўнік: ribelulo
бура: ŝtormo, tempesto
   пылавая бура: sabloŝtormo
   пясчаная бура: sabloŝtormo
буравесьнік: pufeno
бурак: beto
буран: burasko
бурат: burjato
Бурація: Burjatujo
бурацкі: burjata
бурачнікавыя: boragacoj
бурбалка: bobelo, veziko
   фінансавая бурбалка: spekula veziko
   эканамічная бурбалка: spekula veziko
пускаць бурбалкі: bobeli
бурбон:
   бурбон (віскі): burbono
   бурбон (віскі): maizviskio
бурбонскі: burbona
Бурбоны: Burbonoj
бургундзец: burgundo
бургундзкі: burgunda
Бургундыя: Burgundujo
бурдзюк: felsako
буржуй: burĝo
бурка: burko
буркаваць: kolombumi, kveri, rukuli
буркатаць: murmuri
Буркіна-Фасо: Burkino
бурклівы: grumblema
буркун: grumblulo
бурлак: haŭlisto
бурлеск: burlesko
бурлескны: burleska
бурлівы: ŝtorma
бурмістр: urbestro
бурнус: burnuso
Бурундзі: Burundo
бурундук: tamiaso
бурчаньне: graŭlo, murmurego, murmuro
бурчаць: graŭli, grumbli, murmuregi, murmuri
бурчаць усьлед: postgrumbli
бурчун: grumblulo
бурштын: sukceno
буры жалязьняк: limonito
бурыць: detrui, ruinigi
бурэ: bureo
бусак: hokstango
бусел: cikonio
буслападобныя (атрад): vadbirdoj
буслы (сям'я): cikoniedoj
бустрафэдон: plugoskribo
Бутан (дзяржава): Butano
бутон: butono, florbutono
бутэлечка: boteleto
бутэлечка для кармленьня немаўляці: suĉbotelo
бутэлька: botelo
бутэрброд: ŝmirpano
буфанада: bufonaĵo
буфэр: bufro
буфэт: bufedejo, bufedo, kantino
   буфэт (шафа): kredenco
буфэтны: bufeda
Бухара: Buĥoro
Бухарэст: Bukareŝto
бухта: buĥto, golfeto
бухтэль: buĥto
буцік: butiko
буч: naso
буш: boŝo
бушаваць: ŝtormi
бушаль: buŝelo
бушаўны: ŝtorma
бушмэн: boŝano
бушпрыт: busprito
Буэнас-Айрэс: Bonaero
буяніць: uragani
буяны: furioza, impetega, tumultema
Бхапал: Bopalo
бывай: adiaŭ
быдла: brutaro, kornbruto, popolaĉo
быдлячы: bruta
бык: bovo, taŭro, virbovo
Бык: Bovo
былая калёнія: ekskolonio
былы: eks-, eksa, ĝisnuna, iama, inta
быстрамоўка: langrompilo
быццам: kvazaŭ, ŝajne
быццам бы: kvazaŭ se
быць: esti, situi
   быць (у нейкім стане): stati
быць гаспадаром: mastri
быць дасьведчаным: kompetenti
быць дробязным: pedanti
быць ератыком: herezi
быць кампэтэнтным: kompetenti
быць касавокім: strabi
быць ласкавым: komplezi
быць пэдантычным: pedanti
быць разам: kunesti
быць у адным месцы: kunesti
быць у паніцы: paniki
Быцьцё: Genezo
бычок: ĉoto
Бэавульф: Beovulfo
Бэатрыса: Beatrico
Бэатрычэ: Beatrico
бэгемот: hipopotamo
бэгемоты (сям'я): hipopotamedoj
бэгоніевыя (сям'я): begoniacoj
бэгонія: begonio
бэдуін: bedueno
бэз: lilako, siringo
бэзавы: lila
бэй: bejo
Бэйрут: Bejruto
бэйсбол: basbalo
Бэйсык: Baziko
бэкар: bekvadrato
бэл: belo
Бэліз: Belizo
Бэлу-Арызонты: Bel-Horizonto
бэлудж: beluĉo
бэлуджыйскі: beluĉa
бэльвэдэр: altano, belvedero
бэльгіец: belgo
бэльгійскі: belga
Бэльгія: Belgio, Belgujo
бэлька: trabo
бэмоль: bemolo
   падвойны бэмоль: dubemolo
Бэнгалія: Bengalo
Бэнджамін: Benjameno
бэнзабак: benzinujo
бэнзадыазэпін: benzodiazepino
бэнзанасос: benzinpumpilo
бэнзапомпа: benzinpumpilo
бэнзастанцыя: benzinejo
бэнзол: benzeno, benzolo
бэнзын: benzino
бэнзынавы растваральнік: rafinita benzino
Бэнілюкс: Benelukso
бэнілюксаўскі: beneluksa
Бэнін: Benino
Бэньямін: Benjameno
Бэнэдыкт: Benedikto
бэнэдыктын: benediktano
бэнэфіс: benefico
бэрбэр: berbero
бэргамот: bergamoto
бэрклій: berkelio
бэркут: ora aglo, reĝa aglo
Бэрлін: Berlino
бэрлінец: berlinano
бэрлінка: berlinanino
Бэрлінская сьцяна: berlina muro
бэрлінскі: berlina
Бэрлінскі мур: berlina muro
Бэрн: Berno
Бэрнард: Bernardo
бэрсэрк: berserko
Бэрта: Berto
Бэртран: Bertrando
бэры-бэры: beribero
бэрыл: berilo
бэрылій: berilio
Бэрынг: Beringo
Бэрынгава мора: Beringa Maro
Бэрынгава пратока: Beringa Markolo
бэрэт: bereto, vaska ĉapo
бэстыя: bestio
бэта: beto
Бэтлеем: Betleĥemo
бэтон: betono
   папярэдне напружаны бэтон: prembetono
бэтонамяшалка: betonmiksilo
бэтэль: betelo
бюджэт: buĝeto
   складаць бюджэт: buĝeti
   уключаць у бюджэт: buĝeti
бюлетэнь: balotilo, bulteno
   інфармацыйны бюлетэнь: kuriero
бюракрат: burokrato
бюракратызм: burokratio, burokratismo
бюракратыя: burokrataro, burokratio
бюро: kontoro, oficejo, skribejo
   бюро (установа): buroo
бюрэтка: bureto
бюст: busto
бягун: kuristo
бягучая эпоха: hodiaŭo
бягучы: aktuala, jama, kuranta
бяда: malfeliĉo
бядак: elĵetulo, kompatindulo, povrulo
бядача: kompatindaĵo
бядняк: malriĉulo, mizerulo
бядрынец: pimpinelo
бязбожнік: senreligiulo
бязбожны: sendia
бязбольле: analgezio
бязбольнасць: sendoloreco
бязбольны: sendolora
бязважкасьць: sengravito
бязвоблачны: sennuba
бязводны: anhidra
бязвольны: senvola
бязглуздасьць: stulteco
бязглузды: absurda, malsaĝa, senprudenta, stulta
бязглузьдзіца: galimatio, halanĝo, sensencaĵo, stultaĵo, volapukaĵo
бязгрэшны: senpeka
бязгучнасьць: sensoneco
бязгучны: silenta
бяздольнік: povrulo
бяздольны: povra
бяздомнік: vagabondo
бяздонны: abisma, senfunda
бяздротавая сетка: sendrata reto
бязжаласьлівасьць: senkompateco
бязжызьнены: malvigla
бязжэнства: celibato
бязладзіца: miŝmaŝo, pelmelo, tohuvabohuo
бязладзьдзе: malharmonio, malordo, miŝmaŝo, pelmelo, senordo, tohuvabohuo
бязладны: malkohera, nekohera, senkohera
бязмозглы: sencerbulo
бязмоўна: senmurmure
бязмоўны: silenta
бязмытны: senimposta
бязмэтны: sencela
бязрадны: senkonsila
бяз рызыкі: senriska
бязыменьнік: anonimulo
бязьвіннасьць: senkulpeco
бязьвінны: senkulpa
бязьдзейнасьць: farniento, malaktiveco, nenifaro
бязьдзейнічаць: malaktivi
бязьдзейны: nenifara, senlabora, senokupa
зрабіцца бязьдзейным: malaktiviĝi
бязьдзетны: seninfana
бязьдзеяньне: senagado, senago
бязьлітаснасьць: senkompateco
бязьлітасны: feroca, kruela, malkompata, senindulga, senkompata
бязьлюдзьдзе: senhomejo
бязьлюдны: dezerta, senhoma
бязьмежна: senlime
бязьмежны: senlima
Бялград: Beogrado
бялець: blankiĝi
бялізна: tolaĵo
   пасьцельная бялізна: litaĵo
сьвінцовае бяліла: ceruzo
бяліць: blankigi, kalki
бялок: albumino, blankaĵo, ovblanko , proteino
бялуга: huzo
бяльмо: leŭkomo
бялява: martofloro
бялявая: blondulino
бялявы: blanketa, blonda, blondulo
бялянка: blondulino
бянтэжачы: konsterna
бянтэжыцца: embarasiĝi, konfuziĝi, konsterniĝi
бянтэжыць: konfuzi
бярлог: nestego
бяроза: betulo
бярозавыя (сям'я): betulacoj
бярозка (трава): konvolvulo
бярозкавыя: konvolvulacoj
бярэмя: fasko
бяскарны: senpuna
бяскветкавыя: kriptogamo
бясколерны: senkolora
бясконца малы: infinitezima
бясконцасьць: infinito, malfinio
бясконцая рэкурсія: senfina rekursio
бясконцы: infinita, malfinia, nefinita, senfina
бяскроўны: vakskolora
бяскрыўдны: senofenda
бясплатны: senpaga
бясплённы: senfrukta
бясплоднасьць: malfekundeco
бясплодны: malfekunda, senfrukta, sterila
бяспомачны: senhelpa
бяспрыкладны: senekzempla
бяссоньніца: sendormeco
бясспрэчны: nekontestebla, nerefutebla
бясстрашнасьць: braveco
бясстрашны: maltima, temerara
бяссувязны: malkohera, nekohera, senkohera
бяссэнсіца: galimatio
бяссэньсіца: sensencaĵo
бясформенны: amorfa
бясхвостыя: anuroj
   бясхвостыя (атрад): batrakoj
   бясхвостыя (атрад): senvostuloj
бясхібны: senerara
бясхлебны: malgrasa
бясхмарны: sennuba
бясцэльны: sencela
бясцэнны: netaksebla
бясшвовы: senkudra
бясшкодны: sendanĝera, senofenda
бясшлюбнасць: celibato
бясшлюбнасьць: fraŭleco, senedzeco
бясшумны: silenta
бясьпека: sekureco, sendanĝereco
які знаходзіцца ў бясьпецы: sendanĝera
бясьпечны: sekura, sendanĝera
рабіць бясьпечным: sekurigi
бясьпечны стан: sendanĝereco
бясьсільнасьць: senpoveco
бясьсільны: senforta, senpova
бясьсьледна: senspure