EsperantoLingvojFakojktp.
a b c d e f g h j k l m n p q r s t w x y z ?

ĉina b...

八 []: ok
bǎi:
   佰 [bǎi]: cent
   百 [bǎi]: cent
白 [bái]: blanka
bái é luó sī:
   白俄罗斯 [bái é luó sī]: Belarusio
   白俄罗斯 [bái é luó sī]: Belorusio
   白俄罗斯 [bái é luó sī]: Belorusujo
白俄罗斯人 [bái é luó sī rén]: beloruso
百分比 [bǎifēnbǐ]: elcento
百分率 [bǎifēnlǜ]: elcento
百分数 [bǎifēnshù]: elcento
半 [bàn]: duono
半獸人 [bànshòurén]: orko
保镖 [bǎobiāo]: korpogardisto
北 [běi]: nordo
北方 [běifāng]: nordo
北海道 [Běihǎidào]: Hokajdo
编程语言 [biān chéng yǔ yán]: programlingvo
编号 [bīan hào]: numeri
变量 [biàn liàng]: variablo
表达式 [biǎo dá shì]: frazo
宾格 [bīngé]: akuzativo
匕首 [bǐ shǒu]: dago
博物馆 [bówùguǎn]: muzeo
不 []: ne
不管怎样 [bùguǎn zěnyàng]: ĉiaokaze
不同 [bù tóng]: malsama